fbpx

Paus Franciscus wijdt Rusland en Oekraïne toe aan Maria

woensdag, 23 maart 2022
Nieuws
Vrijdag 25 maart, op het Hoogfeest van Maria Boodschap, zal Paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. Wereldwijd zijn de bisdommen uitgenodigd om zich daarbij aan te sluiten: u zult op verschillende plaatsen in Nederland een plechtigheid kunnen bijwonen waar de akte van toewijding ook wordt gebeden (zie voor meer informatie de websites van de bisdommen). Voor het geval u daartoe niet in de gelegenheid zou zijn, staat hier de Nederlandse vertaling van deze akte.
Pope Francis pilgrimage to the Shrine of Our Lady of Fatima, May 2017

Graag nodig ik u uit om deze toewijding te begeleiden met uw gebed, bijvoorbeeld door het bidden van de Rozenkrans. Materiële hulp voor de lijdende en vluchtende Oekraïners is nodig; uw gebed voor hen en voor de hele wereld is in deze moeilijke tijden onmisbaar! Laten we de kracht van het gebed juist nu niet vergeten! Ik wens u veel devotie toe!

Peter Broeders,
directeur Kerk in Nood

================

AKTE VAN TOEWIJDING AAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA

O Maria, Moeder van God, u die ook onze Moeder bent, wij komen tot u in dit uur van nood. U bent Moeder, u houdt van ons en u kent ons. Wat ons beweegt in ons hart is niet verborgen voor u. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw tedere zorg ervaren, uw vrede brengende aanwezigheid, want u leidt ons altijd naar Jezus, de Vredevorst.

Maar we zijn afgedwaald van het pad van de vrede. Wij zijn de lessen vergeten van de tragedies van de vorige eeuw en de opoffering van de miljoenen die in de wereldoorlogen zijn omgekomen. Wij zijn de verbintenissen die wij als gemeenschap van naties zijn aangegaan, niet nagekomen en wij verraden de vredesdromen van de volkeren en de hoop van de jongeren. Wij zijn ziek geworden van hebzucht, wij hebben ons opgesloten in nationalistische belangen, wij hebben onverschilligheid en egoïsme toegelaten om ons te verlammen. Wij hebben God veronachtzaamd, wij hebben er de voorkeur aan gegeven met onze leugens te leven, agressie te voeden, het leven te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen. Daarbij zijn wij vergeten dat wij de hoeders zijn van onze buren en van ons gemeenschappelijke huis. Met oorlogen hebben wij de tuin van de aarde verwoest, met onze zonden hebben wij het hart van onze Vader verwond, die wil dat wij broeders en zusters zijn. We zijn onverschillig geworden voor iedereen en alles, behalve voor onszelf. En vol schaamte zeggen we: Vergeef ons, Heer!

In de ellende van de zonde, in onze uitputting en aftakeling, in het mysterieuze onrecht van het kwaad en de oorlog, herinnert u, heilige Moeder, ons eraan dat God ons niet in de steek laat, maar altijd naar ons omziet met liefde, met het verlangen om ons te vergeven en ons op te richten. Hijzelf gaf u aan ons en schiep in uw Onbevlekt Hart een toevluchtsoord voor de Kerk en de gehele mensheid. Door Gods liefde bent u bij ons, en zelfs door de moeilijkste momenten van de geschiedenis heen leidt U ons met tederheid.

Zo komen wij tot u en kloppen aan de deur van uw hart, wij, uw geliefde kinderen, die u onvermoeibaar te allen tijde opzoekt en uitnodigt tot bekering. Kom naar ons in dit donkere uur om ons bij te staan en ons te troosten. Zeg ons steeds weer: “Ben ik er niet, ik die jullie moeder ben?” U kunt de verstrikkingen van ons hart en de knopen van onze tijd losmaken. We stellen ons vertrouwen in u. Wij zijn er zeker van dat u, vooral in tijden van beproeving, onze smeekbeden niet zult afslaan en ons te hulp zult komen.

Zo hebt gij u gedragen in Kana in Galilea, toen gij Jezus hebt laten tussenbeide komen, nog vóór zijn uur gekomen was. Zo hebt u zijn eerste teken aan de wereld overgebracht. Toen de vreugde van het feest was omgeslagen in droefheid, zei u tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer” (Joh. 2, 3). Gebruik u opnieuw voor ons, o Moeder, want vandaag is de wijn van de hoop op, de vreugde is geslonken, de broederlijkheid is verwaterd. We zijn de menselijkheid verloren, we hebben de vrede verspeeld. Wij zijn tot alle geweld en vernietiging in staat geworden. We hebben dringend behoefte aan uw moederlijke tussenkomst.

Aanvaard, Moeder, ons gebed.

U Sterre der Zee, laat ons niet omkomen in de storm van oorlog.

U, Ark van het Nieuwe Verbond, laat ons mogelijkheden en wegen van verzoening zien.

U, koningin van de Hemel, leidt de wereld terug naar goddelijke harmonie.

Beëindig haat, kalmeer wraakzucht, leer ons vergeven.

Bevrijd ons van oorlog, bescherm de wereld tegen de nucleaire dreiging.

U, Koningin van de Rozenkrans, wek in ons het verlangen om te bidden en lief te hebben.

U, Koningin van de Mensheid, toon de mensen de weg van broederschap.

U, Koningin van de Vrede, vraag vrede voor de wereld.

Moge uw droefheid, o Moeder, onze verharde harten verzachten. Mogen de tranen die u voor ons vergoten hebt deze vallei weer tot bloei brengen, die onze haat heeft verdord. Laat ons, te midden van al het wapengeweld, vrede vinden door uw gebed. Streel met uw moederlijke handen allen die lijden en vluchten voor de bommen. Laat allen die hun huis en land moeten verlaten, troost vinden in uw moederlijke omhelzing. Moge uw bedroefde hart medelijden in ons opwekken en ons aansporen m onze deuren te openen en ons te bekommeren om de gewonde en verstoten mensen.

Heilige Moeder van God, toen u onder het kruis stond, zei Jezus, toen Hij de discipel naast u zag: “Zie uw Zoon” (Joh. 19, 26). Daarmee vertrouwde hij ieder van ons aan u toe. Toen zei Hij tot de discipel, en zo tot ieder van ons: “Zie, uw moeder” (v. 27). Moeder, we willen u vandaag vrijwillig verwelkomen in ons leven en in onze geschiedenis. De uitgeputte en ontredderde mensheid staat met u onder het kruis in dit uur. En het voelt de behoefte zich aan u toe te vertrouwen en zich door u aan Christus toe te wijden. Het Oekraïense volk en het Russische volk, die u met liefde aanbidden, komen tot u, en uw hart klopt voor hen en voor alle volkeren die lijden onder oorlog, honger, onrechtvaardigheid en armoede.

Moeder van God, u die ook onze Moeder bent, aan u vertrouwen wij onszelf toe en wijden wij plechtig de Kerk en de gehele mensheid, in het bijzonder Rusland en Oekraïne, aan uw Onbevlekte Hart toe. Aanvaard deze acte van toewijding, die wij vol vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat de oorlog stopt en schenk vrede aan de wereld. Door uw vanuit het hart komende Ja kwam de Vredevorst in de geschiedenis; wij vertrouwen erop dat de vrede opnieuw via uw hart tot ons zal komen. Aan U wijden wij dus de toekomst op van de gehele mensenfamilie, de noden en verwachtingen van de volkeren, de angsten en de hoop van de wereld toe.

Moge de goddelijke barmhartigheid zich door u over de aarde uitgieten en moge de zoete hartslag van de vrede onze dagen weer bepalen. Vrouwe van het ‘Ja’, op wie de Heilige Geest neerdaalde, laat ons onze gemeenschappelijkheid weer in de harmonie van God vinden. Les de dorst van onze harten, u, ‘stromende bron van hoop’. U heeft de mensheid in Jezus ingeweven, maak ons ook tot handwerkslieden van gemeenschap. U hebt op onze wegen gewandeld, leid ons op de paden van vrede. Amen.

vertaling: Kerk in Nood

foto’s: Arlindo Homem / Ricardo Perna