Privacybeleid

Privacy statement
Kerk in Nood verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs en relaties verstrekt zijn aan:

Stichting Kerk in Nood/voorheen Oostpriesterhulp Nederland
Peperstraat 11-13
5211 KM  ’s‑Hertogenbosch

Gegevens
Kerk in Nood (ACN Nederland) ondersteunt Christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of in pastorale nood zijn. Dit doet wij door informatie, gebed en actie. Stichting Kerk in Nood maakt onderdeel uit van de internationale katholieke hulporganisatie Aid tot the Church in Need (ACN). Dankzij het gebed en donaties van de vele weldoeners kunnen de kantoren in 23 landen wereldwijd jaarlijks 5.000 projecten van de lokale Kerk steunen.

Via acties en campagnes vraagt Kerk in Nood om aandacht, gebed en donaties voor deze medegelovigen. Kerk in Nood verkrijgt geen subsidies van de Nederlandse overheid, maar vertrouwt volledig op giften van individuele weldoeners en organisaties. Om onze donateurs en relaties over acties en behaalde resultaten te informeren en om op te roepen tot gebed en actie vragen wij om persoons- en contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e‑mailadres, geslacht en leeftijd). Deze worden vastgelegd in een donateurs- en relatieadministratie. Een relatie is een persoon die bekend is bij Kerk in Nood, bijvoorbeeld door deelname aan een evenement, actie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag, maar die geen donateur is.

Doeleinden
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt fysiek, maar ook via onze website en sociale media. Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, een formulier invult voor een bestelling, deelneemt aan een evenement, een gift overmaakt of ons daartoe machtigt, zullen wij relevante gegevens vragen. Onze bestel- en leveringsvoorwaarden vindt u hier. Offline kan dit gebeuren in een persoonlijk contact, via een aanmeldformulier of een telefoongesprek, door of namens Kerk in Nood. In sommige gevallen maken we gebruik van diensten van derden om gegevens te valideren of aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Kerk in Nood verwerkt deze persoonsgegevens in de donateurs- en relatieadministratie om u zo te kunnen informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Kerk in Nood verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, donateurschap of aankoop in onze web).

Contact met donateurs en relaties

E-mail
Wanneer u donateur bent van Kerk in Nood of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, wordt u per e-mail geïnformeerd over de situatie van de mensen waarvoor we ons inzetten, over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage. Wil u geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke e-mail die u van ons ontvangt. Uw opzegging gaat dan per direct in. Als u zich via het contactformulier op onze website afmeldt, kost het doorvoeren van uw afmelding enige tijd. Het zou dus kunnen zijn dat u na u afmelding toch nog een nieuwsbrief van ons ontvangt omdat de afmelding nog niet is doorgevoerd.

SMS
In voorkomende gevallen kunt u ook de wens aangeven om via SMS op de hoogte gehouden te worden door Kerk in Nood. U wordt dan per SMS geïnformeerd over ons werk en resultaten. Daarbij vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage. Wil u geen SMS meer ontvangen, dan kun u zich ook hiervoor op elk moment afmelden via het contactformulier op onze homepage. Ook in dit geval kan het doorvoeren van uw afmelding enige tijd kosten.

Telemarketing
Kerk in Nood zet telemarketing in om donateurs en relaties te vragen Christenen in Nood te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. Kerk in Nood werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs wordt het adressenbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register gecontroleerd. Als u hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Kerk in Nood, dan verwerken we dit in onze administratie en word u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer gebeld. U kunt dit ook aangeven via het contactformulier op onze homepage.

Post
Kerk in Nood verstuurt post om donateurs en relaties te informeren over de situatie van Christenen die vervolgd worden of in pastorale nood zijn, projecten, behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Een vast onderdeel hiervan is de Echo der Liefde, ons (internationale) magazine, die donateurs en relaties 8 keer per jaar ontvangen. U kunt bij ons ook aangeven minder post of alleen specifieke post, zoals bedankbrieven voor uw belastingopgave, te willen ontvangen. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op onze website.

Sociale media
Kerk in Nood is actief op verschillende sociale media-kanalen. We gebruiken Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram. Kerk in Nood kan uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres gebruiken om gericht te adverteren via Facebook, zodat alleen de door Kerk in Nood opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Als u geen gerichte advertenties van Kerk in Nood wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met ons kantoor: 073‑6130820 (tijdens kantooruren) of via  info@kerkinnood.nl. Omdat Facebook uw profiel mogelijk meeneemt in niet persoons-gerichte advertenties, kunnen wij daarmee niet garanderen dat u onze advertenties nooit meer zult zien.

Hoe beveiligt Kerk in Nood gegevens?
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Kerk in Nood fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Kerk in Nood maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult, worden versleuteld verzonden. Kerk in Nood schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover zij persoonsgegevens gebruiken bij het uitvoeren van hun diensten, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Gegevens van kinderen
Kerk in Nood richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van hun ouders.

Copyright
De meeste foto’s en video’s op onze website en publicaties komen uit de databank van Kerk in Nood (ACN) internationaal. Ook gebruiken we filmmateriaal van CRTN, Catholic Radio and Television Network, een dochter van Kerk in Nood. Dergelijke materialen van Kerk in Nood mogen alleen onder voorwaarden en met toestemming van Kerk in Nood (zoals copyrightvermelding) worden gebruikt. Via info@kerkinnood.nl kunt u ook verzoeken indienen voor foto’s in een hogere resolutie.

Een deel van het materiaal is vrij van rechten of met toestemming overgenomen van derden. Als u meent dat wij ten onrechte gebruik maken van materialen, ontvangen wij hierover graag bericht per brief aan bovenstaand adres of via info@kerkinnood.nl.

Rechten
Als u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Kerk in Nood, kan dit door tijdens kantooruren te bellen naar ons kantoor (tel. 073-6130820) of te mailen naar info@kerkinnood.nl. Ook kunt u zo uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken of uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Kerk in Nood kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zekerheden
Kerk in Nood is een ANBI‑instelling. Een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Uw donatie aan Kerk in Nood is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij informeren u graag nader over wat dit concreet betekent bij uw Misintentie, donatie, periodieke schenking of erfenis.

Kerk in Nood werkt alleen met partijen die het Bel‑me‑niet‑register  in acht nemen.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Kerk in Nood, dan kunt u deze per brief sturen aan bovenstaand adres of per email naar info@kerkinnood.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 073-6130820.

Wijzigingen privacy statement
Kerk in Nood behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We adviseren u om regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Gesprek
Kerk in Nood is dankbaar voor uw betrokkenheid bij onze doelstellingen, uw medewerking aan het werk van onze organisatie en voor uw steun aan projecten die we dankzij u kunnen ondersteunen. Voor alle voorgaande bepalingen geldt dan ook dat wij graag met u het gesprek aangaan. U kunt ons daartoe op werkdagen benaderen via 073-6130820 of via info@kerkinnood.nl.

Juni 2020