fbpx

Choquerend VN-rapport over godsdienstvrijheid

maandag, 09 maart 2020
Nieuws
De Heilige Stoel spreekt zijn afkeuring en afschuw uit over het VN-rapport van de bijzondere verslaggever van de VN voor de godsdienstvrijheid. Volgens de Heilige Stoel zet de VN-Mensenrechtenraad haar geloofwaardigheid op het spel door het promoten van LGBT-rechten.
vnmensenrechtenraad

Aartsbisschop Ivan Jurkovic, de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN, bestempelt het rapport – en met name de sectie gewijd aan het thema Geloofs- of godsdienstvrijheid en gendergelijkheid – in gesprek met Radio Vaticaan als “een aanval op de godsdienstvrijheid, de vrije meningsuiting en de gewetensvrijheid.” Het rapport, dat bovendien pas vlak voor de presentatie werd bezorgd, is volgens hem onaanvaardbaar en beledigend, is bovendien geen weerspiegeling van de sociale realiteit en doet afbreuk aan het cultureel erfgoed van veel volkeren. Mgr. Jurkovic: “Dit illustreert de groeiende invloed van sommige machten en belangengroepen die in internationale organisaties de eigen visie en ideeën trachten op te leggen. Zo voltrekt zich in stilte een ideologische kolonisatie, zonder enig respect voor de identiteit, waardigheid en gevoeligheden van mensen.”

Ahmed Shaheed, sinds 2016 VN-rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, stelde op 2 maart een rapport voor aan de 43ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad. De VN-rapporteur roept daarin staten op om gender-discriminerende wetten op basis van religieuze overtuigingen in te trekken en roept op tot strijd tegen gendergerelateerd geweld in naam van een religie. “Geweld of discriminatie van vrouwen, meisjes of LGBT+-mensen kan nooit in naam van een godsdienst gerechtvaardigd worden”, aldus Shaheed. De VN-rapporteur sprak zijn bezorgdheid uit over het groeiende aantal politieke en religieuze campagnes, die zich op de godsdienstvrijheid beroepen om mensenrechten terug te dringen die van fundamenteel belang zijn voor gendergelijkheid.

Bedenkelijke methoden
Het rapport werd pas in allerlaatste instantie overhandigd aan de VN-lidstaten en waarnemers, waardoor die niet de kans kregen om het rapport grondig door te nemen en daarover bedenkingen te formuleren. Volgens mgr. Jurkovic grijpt de VN-rapporteur discriminatie aan om de godsdienstvrijheid en opvattingen van religieuze organisaties aan te vallen. Bovendien wordt getracht om aan organisaties en landen een genderideologie op te leggen, terwijl het duidelijk is dat er rond deze nieuwe mensenrechten geen algemene consensus bestaat. De VN-rapporteur gaat volgens de Vaticaanse diplomaat met zijn aanbevelingen helemaal de mist in als hij godsdiensten ook nog eens de raad geeft om hun fundamentele leerstellige inzichten aan te passen aan tijdelijke, toevallige internationale wetten, onder meer met betrekking tot de toegang tot abortus, geslachtsverandering en anticonceptie.

Ideologische verblinding
Mgr. Jurkovic betreurt dat rapporteur Shaheed volstrekt geen aandacht heeft voor de inzet van religies om oorlogen en bloedvergieten te stoppen. Hij noemt het cynisch dat de VN met dit rapport naar buiten komt kort na de historische verklaring Menselijke Broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven, waarin godsdiensten worden opgeroepen om zich in te zetten voor de verspreiding van een cultuur van verdraagzaamheid, harmonisch samenleven en vrede.

Bron: Kerknet