fbpx

Belarus: “Paus Franciscus bezorgd over situatie”

zaterdag, 28 augustus 2021
Nieuws
De internationale gemeenschap is geschokt door de omstandigheden in Belarus, die wordt gekenmerkt door de brutale onderdrukking van protesten en sancties. Dat in de huidige gespannen situatie ook repressieve maatregelen worden genomen tegen de katholieke minderheid van het land, is minder bekend. Zo werd de aartsbisschop van Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, enkele maanden de toegang tot Belarus ontzegd, nadat hij kritiek had geuit op de politieke leiding van het land. Maria Lozano van Kerk in Nood (ACN) sprak met de voorzitter van de katholieke bisschoppenconferentie van Belarus, mgr. Aleh Butkewitsch, over de situatie in zijn bisdom Vitebsk en in heel Belarus.
ACN-20200820-104080 Belarus

Kerk in Nood: Belarus maakt een zware crisis door. Wat doet de Kerk om de mensen in deze tijden te steunen?

Gezien de processen die momenteel gaande zijn in de samenleving, moet de Kerk reageren en kan zij niet onverschillig blijven. Per slot van rekening zijn de meeste mensen die betrokken zijn bij deze processen ook leden van de Kerk. Daarom probeert de Kerk toegang te krijgen tot hun harten door een beroep op hen te doen om te werken aan vrede en verzoening en om een dialoog op gang te brengen om de problemen op te lossen. Wij bieden alle mogelijke vormen van bijstand aan: geestelijke, psychologische en soms ook materiële steun voor hen die zich in bijzonder moeilijke situaties bevinden.

Wordt het werk van de Kerk belemmerd?

In het algemeen heeft deze crisissituatie het werk van de Kerk niet ernstig belemmerd of beperkt, afgezien van de beperkingen die zijn opgelegd aan het online uitzenden van kerkdiensten en, in sommige gevallen, een strengere controle door de autoriteiten van de activiteiten van individuele priesters en parochies.

Wat vinden de gelovigen van de huidige situatie?

De huidige situatie heeft een nieuwe stimulans gegeven om het gebed te intensiveren en in veel gevallen het persoonlijke standpunt over de relatie met God en met andere mensen opnieuw te bezien. In het algemeen leiden dergelijke situaties tot een verdieping van ons geloof.

Hoe is Belarus getroffen door de COVID-pandemie en wat heeft de Kerk gedaan om de gevolgen daarvan op te vangen?

Zoals overal ter wereld heeft de COVID-19-epidemie het openbare leven en de economische situatie in Belarus negatief beïnvloed. De Kerk was een van de eerste instellingen die reageerde op het uitbreken van de epidemie. Wij namen voorzorgsmaatregelen en richtten ontsmettingsposten in de kerken in, stelden het gebruik van maskers tijdens de Mis verplicht en hielden ons aan praktijken van sociale afstand. Er werden projecten opgezet om medische organisaties te helpen bij de aanschaf van de nodige beschermings- en preventiematerialen. Steeds meer missen worden door de parochies online uitgezonden. Kerk in Nood heeft ons onmiddellijk geholpen bij de uitvoering van deze maatregelen.

De meeste inwoners van Belarus zijn lid van de orthodoxe kerk. Hoe zou u de betrekkingen met de orthodoxe Kerk omschrijven? Zit er ook een oecumenisch aspect aan sociale kwesties?

De betrekkingen met de orthodoxe Kerk, maar ook met de vertegenwoordigers van andere denominaties en religies, zijn vreedzaam. In de meeste gevallen zou ik ze als vriendschappelijk omschrijven, vooral op het gebied van de intermenselijke relaties, bijvoorbeeld binnen interreligieuze gezinnen. Alle interkerkelijke of interreligieuze verschillen verdwijnen praktisch wanneer het gaat om het redden van mensen. Onder deze omstandigheden kan de epidemie dan ook tot op zekere hoogte worden beschouwd als een factor die mensen dichter bij elkaar brengt in plaats van hen te verdelen.

Een groot aantal katholieke priesters in Belarus komt oorspronkelijk uit andere landen, zoals Polen. Levert dit problemen voor hen op – bijvoorbeeld wanneer zij een visum moeten aanvragen? Bestaan er taalbarrières tussen de priesters en hun parochies?

De meeste van onze priesters komen uit Belarus, maar we hebben ook de hulp nodig van priesters uit andere landen. Wij zijn vooral de Poolse priesters zeer dankbaar voor hun jarenlange onbaatzuchtige werk in ons land. Hun dienst wordt bemoeilijkt doordat zij regelmatig – één keer per jaar of zelfs elke zes maanden – een vergunning moeten aanvragen om pastoraal werk te verrichten. Deze vergunning kan echter op elk ogenblik worden ingetrokken zonder dat zij ooit de reden daarvan kennen. Wat het taalgebruik tijdens de H. Mis betreft, dit levert geen problemen op. Er bestaan geen taalbarrières tussen de priesters uit andere landen en hun parochianen.

Hoe kan de universele Katholieke Kerk haar solidariteit met de mensen in Belarus tot uitdrukking brengen?

De universele Kerk steunt Belarus reeds – met name door de gebeden die door vele religieuze ordes, congregaties, parochies en individuen worden uitgesproken. Wij zijn zeer dankbaar voor de gebeden en gedachten van paus Franciscus, die bezorgd is over wat er in ons land gebeurt. In de huidige omstandigheden is deze geestelijke solidariteit voor ons een sterke bron van steun. De vertegenwoordigers van de Heilige Stoel in Belarus doen diplomatieke inspanningen om de mensen in deze moeilijke situatie te helpen, een vreedzame oplossing voor de crisis in ons land te bereiken en de positie van het land binnen de internationale gemeenschap positief te beïnvloeden.

Wat is uw boodschap aan de weldoeners van Kerk in Nood?

Allereerst wil ik onze grote waardering uitspreken voor alle weldoeners van Kerk in Nood voor hun jarenlange steun, zowel voor de restauratie van kerkgebouwen als voor de hulp waarmee zij mogelijk maken dat parochiegemeenschappen en religieuze ordes hun werk kunnen doen. Zonder deze hulp zouden wij niet in de positie verkeren waarin wij ons nu bevinden. Wij van onze kant verzekeren u dat wij onophoudelijk bidden en God vragen om de welwillendheid en de openheid van uw harten te belonen!