fbpx

Oost-Afrikaanse bisschoppen zetten de doelen uit voor een integrale menselijke ontwikkeling

dinsdag, 07 augustus 2018
Nieuws
Eenheid, bouwen aan vrede, sterke gezinnen...., dat waren enkele van de thema’s in een document dat door de bisschoppen van Oost-Afrika is vrijgegeven na een bijeenkomst van elf dagen afgelopen maand in Ethiopië
ethiopie_onderwijs

De Associatie van Bisschoppenconferenties in Oost-Afrika (AMECEA) hield deze maand haar voltallige vergadering, welke eens in de vier jaar plaatsvindt in Addis Abeba.

Het thema van de vergadering van 13-23 juli was ‘Levendige Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Vredelievende Eenheid in God, in de AMECEA-regio.’

De Associatie bestaat uit de bisschoppenconferenties van Eritrea, Ethiopië, Malawi, Kenya, Tanzania, Soedan, Zuid-Soedan, Oeganda en Zambia, alsook aangesloten leden uit Djibouti en Somalië.

Aan het eind van de bijeenkomst gaven de bisschoppen een communiqué uit met daarin aandacht voor de sociale en pastorale problemen in de regio.

Het document belichtte de gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht hun ethnische achtergrond. Het benadrukte de noodzaak van een integrale menselijke ontwikkeling, welke “niet bestaat uit alleen economische groei”, maar “die zich moet richten op de menselijke persoon, holistisch moet zijn en alle aspecten van het leven van de persoon moet insluiten, gericht op het ‘bonum commune’, het algemeen welzijn.”

“We blijven er ons nadrukkelijk voor inzetten dat het basisplan van de Kerk voor het bouwen aan vrede ruim bekend wordt. Dit basisplan kent vier principes: erkenning en verdediging van de gelijkwaardigheid van alle leden van de menselijke familie, bevordering van integrale menselijke ontwikkeling, steun aan internationale instellingen en een houding van vergeving in de AMECEA-regio”, aldus de bisschoppen.

“Deze bouwstenen van vrede vormen de basis voor een versterking van de menselijke waardigheid, welke door iedereen genoten moet worden op basis van respect voor mensenrechten.”

In het communiqué werd de hoop uitgesproken dat twee conflicten in de regio worden opgelost. Het maakte melding van het vredesakkoord dat na 20 jaar strijd gesloten werd tussen Eritrea en Ethiopië, “waarmee de obstakels die tientallen jaren beide landen verdeelden werden opgeruimd.”

“De Katholieke Kerk in beide landen had de broederstrijd en de oorlog al steeds aan de kaak gesteld, ze had gebeden en bij de bevolking de hoop levend gehouden, door te blijven vechten voor een vreedzame oplossing en solidariteit te tonen met de mensen in beide landen”, zo zegt het communiqué.

“Naarmate het verzoeningsproces vordert, dringt de Katholieke Kerk er bij betrokkenen op aan, te verzekeren dat gerechtigheid en vrede worden hersteld, dat de mensen in de twee landen de gelegenheid krijgen om in dat proces te participeren, dat hun stemmen worden gehoord en dat de gevangenen kunnen terugkeren naar hun families.”

In het document wordt ook de hoop uitgesproken “dat er vooruitgang wordt geboekt in de vredesonderhandelingen in Zuid-Soedan”, terwijl het oproept tot gebed en het geven van hulp aan de mensen in de regio.

Kijkend meer algemeen naar de uitdagingen waar Oost-Afrika voor staat, vragen de bisschoppen aandacht voor de bedreigingen van het gezin, zoals armoede, werkeloosheid en sociale ongelijkheid.

“Een stabiel gezin vormt de grondslag voor een positieve en levendige verscheidenheid, voor gelijkwaardigheid en voor eenheid in God binnen de AMECEA-regio en daarbuiten”, aldus de bisschoppen.

“Als herders gaan we door met steun te geven aan de ontwikkeling en uitvoering van pedagogisch verantwoorde programma’s voor verdere vorming en katechese voor gezinnen… We nemen ons voor om samen te werken met gelijkgestemde organisaties voor het verzorgen van katechese, het aanbieden van vorming en het geven van pastorale zorg aan gezinnen van alle niveau’s.”

Zij spraken ook over de noodzaak van pastorale zorg voor de jeugd en het bevorderen van roepingen, over moraal, onderwijs en opvoeding, en over vrede. Ze gaven ook aan dat ze hopen op een groei van de Katholieke universiteiten en ze moedigden deze instellingen aan om de sociale leer van de Kerk te omarmen en menselijke waardigheid en integrale menselijke ontwikkeling te bevorderen.

De bisschoppen spraken zich ook uit over het belang van verantwoordelijkheidszin en transparantie in het bestuur van de Kerk, het juiste gebruik van natuurlijke hulpbronnen en over de noodzaak om migranten en vluchtelingen te steunen.

Zij spraken hun afkeuring uit over de “massale corruptie” welke vele van hun landen in zijn greep heeft en zij veroordeelden “misbruik van minderheden en kwetsbare personen.” Tegelijk riepen ze op om “richtlijnen te ontwikkelen voor de bescherming van minderheden.”

Het communiqué onderkende ook de “voortdurende dreiging dat jongeren radicaliseren en zich inlaten met terreur” en zeiden toe “de inspanningen van de regering om te komen tot maatregelen die het geweld en radicalisering tegengaan, te steunen en met haar samen te werken.

Voor het bereiken van de doelen die de vergadering zich stelde moet, aldus de bisschoppen, aandacht komen voor nieuwe wegen van communicatie. “We zijn ons bewust van de werkelijk positieve stappen die zijn gezet om te komen tot evangelisatie via de massamedia. We bevelen aan dat we ons inspannen om te investeren in interactieve Katholieke content op de websites van bisdommen en van parochies, alsook op sociale media, katholieke radio en televisie en in kranten.“

“En gezien de rol van de media in het process van menselijke ontwikkeling, dringen we bij journalisten aan op een verantwoordelijke, geloofwaardige en nauwgezette houding bij het verschaffen van informatie aan het publiek”.

bron: CNA
vertaling: Ruud Karsten