zondag 9 mei 2021

Eeuwige God, op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon Jezus Messias met sterke hand doen verrijzen uit de doden. Hij zetelt voor eeuwig aan Uw rechterhand en is onze Voorspreker bij U. Wij danken U dat wij hier in Nederland in vrijheid zijn verrijzenis kunnen vieren. Geef dat vele inwoners van ons land de weg naar Uw Zoon vinden, dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de Kerk en voor de wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Giuse Hiên, priester en martelaar, door Christus onze Heer.