Barmhartige God, op de eerste dag van de week hebt Gij Jezus Christus, Uw trouwe Dienaar, met sterke hand doen opstaan uit de doden. Hij zetelt nu voor altijd aan Uw rechterhand. Wij willen U danken dat wij in vrijheid Zijn verrijzenis kunnen vieren en Zijn Goede Boodschap mogen verkondigen. Geef dat vele jonge mensen in ons land de weg naar Uw Zoon vinden, dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de Kerk en voor de wereld. Door Christus onze Heer.