Goede God, U hebt met machtige en vaste hand de Gekruisigde doen verrijzen uit de doden. Hij is voor ons nedergedaald ter helle om allen die in de greep van de dood worden vastgehouden te bevrijden. Op deze zondag danken wij U daarom voor zijn opstanding uit het graf. Wij bidden U: schenk ons de kracht en de wil om ons af te wenden van het kwade. Dat wij zo groeien in liefde voor U en voor onze naasten en daarmee de Blijde Boodschap van Jezus Christus uitdragen aan onze naasten in woord en in daad. Door Christus onze Heer.