Almachtige en goede God, in Uw Zoon Jezus Christus hebt U zich geopenbaard als een God van mateloze liefde en barmhartigheid. Op deze zondag van de Paastijd willen wij U danken voor de gave van Uw heilige Geest die ons eeuwig leven geeft. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers, regeringsleiders en rijken van onze wereld de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen en dat zij altijd vrede en barmhartigheid nastreven. Door Christus onze Heer.