Almachtige en eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft de ketenen van de dood verbroken en U hebt Hem doen zitten aan Uw rechterhand. Geef dat wij op deze zondag in de Veertigdagentijd ter harte nemen wat Zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij ooit deel mogen hebben aan Zijn verrijzenis en verheerlijking. Wij danken U dat wij ons geloof mogen belijden, vieren en uitdragen in vrijheid en in veiligheid. Door Christus onze Heer.