Almachtige eeuwige God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen op de eerste dag van de week en hem een plaats gegeven aan Uw rechterhand. Wij bidden U op deze zondag dat wij steeds ter harte nemen wat Zijn Goede Boodschap ons te zeggen heeft, en dat wij deel mogen hebben aan Zijn verrijzenis en verheerlijking. Geef dat ons gebed en onze goede werken veelvuldig vrucht dragen in de wereld. Door Christus onze Heer.