Eeuwige God, In Uw Zoon Jezus Christus hebt U zich geopenbaard als een God van mateloze liefde en overvloedige vrede. Op deze zondag willen wij U danken voor de gave van Uw heilige Geest die ons eeuwig leven geeft. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers en rijken van onze wereld de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen en dat zij altijd de vrede van Christus, Uw Zoon, nastreven. Door Christus onze Heer.