Almachtige eeuwige God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen en een plaats gegeven aan Uw rechterhand. Geef dat wij op deze zondag ter harte nemen wat zijn Goede Boodschap ons te zeggen heeft en dat wij deel mogen hebben aan zijn verrijzenis en verheerlijking. Door Christus onze Heer.