Almachtige God, op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon met krachtige hand doen opstaan uit de doden. Hij zetelt nu en tot in alle eeuwen aan Uw rechterhand. God, wij danken U dat wij in alle vrijheid deze vijfde zondag van Pasen zijn verrijzenis mogen vieren. Geef dat velen de weg naar Uw Zoon vinden, dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de Kerk van Christus en voor de wereld. Door Christus onze Heer.