zondag 13 september 2020

Goede God, op de eerste dag van de week hebt Gij, door de verrijzenis van Jezus Christus, de doodse leegte van het graf gemaakt tot vruchtbare ruimte. Wij bidden U: verhef onze ogen opdat wij het mysterie van kruis en verrijzenis steeds beter inzien. Geef ons de moed, de wil en de tijd om naar het Evangelie te handelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.