zondag 13 juni 2021

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus trok zich het lot aan van de meest kwetsbaren en van de kleinen. Op deze zondag, dag van de verrijzenis van Uw Zoon, bidden wij U om bescherming van het ongeboren leven. Dat het mensenleven zich ongestoord mag ontwikkelen, dat jongens en meisjes gezond en wel gebaard worden en zich mogen ontplooien in samenlevingen waar liefdevolle gerechtigheid en vrede heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius van Padua, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.