Goede en genadige God, in Uw Zoon Jezus Messias hebt Gij Uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U op deze zondag: waak over Uw ene Kerk verspreid over heel de wereld, en geef dat zij standhoudt in de belijdenis van Uw Naam, als ook in de verkondiging van Uw liefde, speciaal aan de armen. Door Christus onze Heer.