Barmhartige God, in de verrijzenis van Uw Zoon Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U op deze zondag: waak over Uw verlossende liefdeswerk en geef dat Uw Kerk van alle rassen en talen en naties, verspreid over de hele wereld, steeds standhoudt in de belijdenis van Uw Naam en in de verkondiging van Uw liefde. Door Christus onze Heer.