Machtige God, Uw Koninkrijk is als een zaad verborgen in de aarde. Uw liefde voor alle mensen hebt Gij geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij bidden U op deze Dag van de Heer uit dank voor alle religieuzen in Pakistan die Uw Woord zaaien en Uw liefde verkondigen met daden van naastenliefde. Wij vragen dat hun geestelijke en lichamelijke zorg voor de behoeftigen veel vrucht mag dragen. Door Christus onze Heer.