Almachtige God, U hebt zich geopenbaard in Uw Zoon Jezus Christus als een God die Uw Geest wil schenken aan Uw kinderen. Op deze eerste dag van de week danken wij U voor de gave van Uw Geest die leven geeft. Wij bidden U vandaag speciaal om Uw zegen voor alle mensen van goede wil. Dat zij zich blijven inzetten voor het welzijn van hun naasten, vrede blijven zoeken en beschermd worden tegen het kwade. Door Christus onze Heer.