zaterdag 16 september 2023

Almachtige God, Gij hebt Uw volle glorie geopenbaard in Uw eniggeboren Zoon Jezus Messias. Wij bidden U vandaag voor de verschillende bevolkingsgroepen in Pakistan. Dat zij met elkaar leren leven en werken in de vrede van Christus, en samen bouwen aan een maatschappij waarin een ieder, man én vrouw, zich in geestelijk en materieel welzijn kan ontplooien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cornelius en de heilige Cyprianus, bisschoppen, martelaren tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Valerianus, door Christus onze Heer.