Heer, God van Israël,In Uw Zoon, Jezus de Messias, hebt Gij Uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U op deze zaterdag: waak over Uw Kerk van alle rassen, talen en naties, verspreid over de hele wereld. Geef dat zij standhoudt in de belijdenis van Uw Naam en in de verkondiging van Uw liefde. Schenk haar steeds weer Uw heilige Geest.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mattias, apostel, door Christus onze Heer.