Barmhartige God, in Uw Zoon Jezus Messias hebt Gij Uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U op deze dag: waak over Uw veelkleurige Kerk verspreid over heel India, en geef dat zij standhoudt in de belijdenis van Uw Naam, als ook in de verkondiging van Uw liefde, speciaal aan de armen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Pontianus en Hippolytus, martelaren, door Christus onze Heer.