Barmhartige God, in Uw Zoon Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U op deze dag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk van alle rassen en talen en naties, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de belijdenis van Uw Naam en in de verkondiging van Uw liefde. Door Christus onze Heer.