zaterdag 1 oktober 2022

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias roept de mensen samen in zijn Lichaam, de heilige Kerk. Wij bidden U vandaag op verzoek van Paus Franciscus voor de Kerk: dat zij trouw blijft aan het Evangelie; dat zij ook moedig blijft in de verkondiging daarvan; dat zij altijd een gemeenschap mag zijn van solidariteit met de allerarmsten; een heilige gemeenschap waar allen welkom zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van het Kind Jezus, door Christus onze Heer.