Almachtige eeuwige God, Uw Zoon heeft het vlees aangenomen en het kruis van de dienstknecht voor ons gedragen. Geef dat wij in deze Veertigdagentijd ter harte nemen wat Zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij deel hebben aan Zijn verrijzenis. Geef dat de machthebbers en rijken van onze wereld Uw almacht erkennen en geraakt worden door het Evangelie. Geef dat zij hun macht en geld ten goede van allen inzetten. Door Christus onze Heer.