woensdag 11 augustus 2021

Barmhartige God, in Uw Zoon Jezus Christus hebt Gij Uw heerlijkheid en mededogen aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U voor Uw Kerk in Tanzania: waak over haar en behoed haar tegen de wereld; geef dat zij standhoudt in de verdrukking en in de belijdenis van Uw Naam; geef dat zij de verkondiging van Uw liefde, speciaal aan de armen, altijd voorop stelt. Wij vragen Uw zegen voor onze broeders en zusters in Tanzania, op voorspraak van de heilige Clara van Assisi, door Christus onze Heer.