woensdag 10 april 2024

Almachtige God, U hebt Uw Zoon Jezus Messias met kwetsbare menselijkheid bekleed en Hem het kruis van de lijdende dienstknecht niet ontzegd. Verleen dat wij in deze Paastijd oprecht ter harte nemen wat Zijn lijden ons te zeggen heeft en dat wij ooit deel mogen hebben aan Zijn verrijzenis. Geef dat de machthebbers en religieuze leiders in Maleisië Jezus Christus ontmoeten, erkennen als hun Heer en Hem navolgen in nederige dienstbaarheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Antoine Neyrot, priester, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.