Almachtige, eeuwige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor Zijn offer uit vrije wil op Golgotha. Wij bidden U voor mensen die vandaag met Hem meelijden in zuidelijk Afrika. Voor de zieken, voor ontheemden, voor werkelozen en voor stervenden. Wij bidden U speciaal voor de kinderen die op straat leven. Schenk hun allemaal de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Door Christus onze Heer.