Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U voor de mensen die in grote armoede leven in de steden van Zimbabwe, vaak zonder uitzicht op verbetering van hun lot. Geef dat zij niet bezwijken onder wanhoop, verveling en troosteloosheid. Bemoedig hen met de gaven van Uw heilige Geest en geef dat zij groeien in geestelijk en lichamelijk welzijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leo de Grote, door Christus onze Heer.