Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias is ons voorgegaan om voor velen een plaats bij U te bereiden. Wij gedenken vandaag onze dierbare overledenen en gedenken ook allen die vermoord zijn omdat zij Jezus Christus hebben beleden als de verrezen Heer. Wij bidden: wees barmhartig en bevrijd allen uit de macht van de dood. Door Christus onze Heer.