Almachtige God, U hebt gewild dat het Paasmysterie zijn voltooiing bereikte op de vijftigste dag. Wij bidden U: laat alle volken uit hun verdeeldheid samenkomen voor dezelfde belijdenis. Laat ieder in zijn eigen taal hulde brengen aan Uw Zoon Jezus Christus. Wij vragen U: houd het vuur van Uw Geest, die U op overweldigende wijze hebt geschonken aan Uw apostelen, steeds brandend in ons. Door Christus onze Heer.