Pinksterzondag 19 mei 2024

Levende God, met wijsheid en geduld leidt Gij Uw volk naar de eeuwige vrijheid van het Koninkrijk van Jezus Christus. U hebt gewild dat het Paasmysterie zijn voltooiing bereikte op de vijftigste dag. Wij bidden U: laat alle volken uit hun verdeeldheid samenkomen voor dezelfde belijdenis. Laat ieder in zijn eigen taal hulde brengen aan Uw Zoon Jezus Christus. Wij vragen U: houd het vuur van Uw Geest, die U op overweldigende wijze hebt geschonken aan Uw apostelen, steeds in ons brandend. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Celestinus, paus en kluizenaar, door Christus onze Heer.