Almachtige God, U hebt gewild dat het Paasmysterie van Uw Zoon Jezus Christus zijn voltooiing bereikte op de vijftigste dag. Wij bidden U: laat alle volken uit hun verdeeldheid samenkomen voor dezelfde belijdenis. Laat ieder in zijn eigen taal hulde brengen aan Uw Zoon. Wij vragen U: houd het vuur van Uw Geest, die U op overweldigende wijze hebt geschonken aan Uw apostelen, in ons brandend. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, één God, door de eeuwen der eeuwen.