Pinksteren 28 mei 2023

Almachtige God, U hebt gewild dat het Paasmysterie van Jezus van Nazareth zijn voltooiing bereikte op de vijftigste dag. Wij bidden U: laat de volkeren van oost tot west en van noord tot zuid uit hun verdeeldheid samenkomen voor dezelfde belijdenis. Laat ieder in zijn eigen taal met vreugde hulde brengen aan Uw eniggeboren Zoon Jezus Messias. Wij vragen U: houd het vuur van Uw heilige Geest, die U op overweldigende wijze hebt geschonken aan Uw apostelen, steeds in ons brandend. Door Christus onze Heer.