Almachtige God, U hebt Uw Zoon met menselijkheid bekleed en Hem het zware kruis van de dienstknecht doen dragen. Geef dat wij op deze Palmzondag ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij deel hebben aan zijn verrijzenis. Geef dat de machthebbers van onze wereld Uw Zoon erkennen als hun Redder en Koning en dat zij hem mogen volgen in dienstbaarheid, uit eerbied en met liefde. Door Christus onze Heer.