Palmzondag 10 april 2022

Eeuwige God, U hebt Uw Zoon met kwetsbare menselijkheid bekleed en Hem het kruis van de lijdende dienstknecht niet ontzegd. Verleen dat wij op deze Palmzondag oprecht ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij ooit deel mogen hebben aan zijn verrijzenis. Geef dat wereldse  machthebbers niemand anders dan Jezus Christus erkennen als hun Heer en Koning en Hem volgen in nederige dienstbaarheid. Door Christus onze Heer.