Almachtige eeuwige God, U hebt Uw Zoon met menselijkheid bekleed en Hem het kruis van de lijdende knecht doen dragen. Wij bidden U: geef dat wij op deze Palmzondag ter harte nemen wat Zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij deel mogen hebben aan Zijn verrijzenis. Geef dat de machthebbers van onze wereld de almacht van Uw liefde erkennen en hun hart openen voor Uw Evangelie. Door Christus onze Heer.