God van liefde, op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden! Op deze eerste zondag willen wij U met vreugde en blijdschap danken voor onze bevrijding en voor Uw gave van nieuw leven. Wij vragen U dat wij tijdens de vijftig dagen van het Paasfeest door gebed en onderricht steeds meer leren inzien wat onze roeping in deze wereld is. Geef dat wij het Evangelie van Pasen uitdragen aan onze naasten in alles wat wij ondernemen in Uw Geest. Door Christus onze Heer.