Barmhartige Heer, U bent de bron van alle oprechte en onbaatzuchtige liefde. Maak alle Christenen tot trouwe volgelingen van Jezus Messias en geef dat zij met moed getuigen van zijn opstanding uit de doden en van de komst van Uw Koninkrijk. Geef dat hun levenswijze, hun werken van naastenliefde en hun verkondiging, het verlossingswerk van Uw Zoon zichtbaar maken voor onze wereld. Door Christus onze Heer.