Barmhartige God, U hebt de mensen geschapen om in vrede met elkaar te werken ter ere van U. Wij bidden U voor de werkelozen, dagloners, boeren en arbeiders in Malawi – in het bijzonder voor de jonge kinderen die zwaar werk moeten verrichten. Geef hun allemaal een menswaardig bestaan: dat zij respect, rust, vrede en vreugde ervaren in hun dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Franciscus de Capillas, de zalige Alfonsus de Navarrete en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.