Almachtige eeuwige God, Uw Zoon Jezus de Christus heeft aan het heilig kruis Uw heerlijkheid geopenbaard aan alle volken. Op het uur van Zijn dood scheurde de voorhang van de tempel door midden: het Heilige der Heiligen heeft Hij toegankelijk gemaakt voor allen die in Hem geloven. Wij vragen U: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.