Almachtige God, Vader van onze verrezen Heer en Redder Jezus Christus. U verhoort de gebeden van mensen die tot U roepen in nood. Wij vragen U: zie om naar de verzuchtingen van de mensen die elke dag zwaar en gevaarlijk werk moeten verrichten om in leven te blijven. Voor kinderen die gedwongen worden om te werken. Voor mensen die werk zoeken. Wij bidden U dat mannen en vrouwen in hun arbeid mogen uitgroeien tot de volle maat van Christus, onze Heer.