Almachtige God, met Zijn liefdevolle aanraking genas Uw Zoon Jezus Christus de melaatsen, de lammen en de blinden. Wij bidden U: raak de harten aan van de religieuze machthebbers in Mali en Mauritanië. Open hun oren voor het Evangelie. Geef dat zij de vrede altijd nastreven en de vrijheid van hun naasten bevorderen. Geef dat de Blijde Boodschap vrijuit mag klinken in Mauritanië en Mali, en veelvoudig vrucht mag dragen. Door Christus onze Heer.