Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Messias is voor kleine mensen bereikbaar; Hij geeft hoop aan rechtelozen. Wij bidden U vandaag daarom voor de kleinen en rechtelozen die wonen in de barrio’s aan de rand van de grote steden in Venezuela. Geef dat zij vasthouden aan de hoop die de Kerk hun aanreikt in het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Pontianus, paus, en de heilige Hippolytus, martelaren, door Christus onze Heer.