Almachtige God, Uw levend Woord schenkt eeuwig leven aan wie Hem hoort en aanneemt. Wij danken U vandaag voor de religieuzen in de grote steden van India die uw Woord metterdaad uitdragen aan verschoppelingen, armen en rechtelozen. Wij vragen U: geef dat deze bezielde mannen en vrouwen steeds met diepe vreugde onbaatzuchtig blijven arbeiden voor Uw Koninkrijk, en geef dat hun inzet veel vrucht draagt voor de Indiase samenleving. Door Christus onze Heer.