Foar tante Tine. Hjoed jierdei, mar slim troffen troch (twa kear) in tia/herseninfarct In kerske foar sterkte om gau wer better te wurden. Yn ús tinzen en gebed binne wy by jimme.