Mi nanga pikin gi GRANTANGI nanga saka en lespeki fasi . Glorie na da TATA, na da PIKIN nanga SANTA YEYE . AMEN. SANTA MARIA begi dji wi.