Tien landen die gebed voor vrede nodig hebben

maandag, 01 januari 2024
Nieuws
Sinds 1968 viert de Kerk op 1 januari, de feestdag van Maria, Moeder van God, als de “Internationale Dag van de Vrede”. In dat jaar riep Paus Paulus VI iedereen op om zich te verenigen voor dit ene doel, waarbij hij de wens van de Katholieke Kerk uitsprak om “een speciale viering te wijden aan gedachten en voornemens van Vrede op de eerste dag van het burgerlijk jaar”. Toch zullen Kerstmis en het begin van het nieuwe jaar in veel delen van de wereld niet als tijden van vrede worden ervaren. Daarom nodigt Kerk in Nood alle weldoeners en mensen van goede wil uit om mee te bidden met de woorden die ons gestuurd zijn door missionarissen, religieuzen en bisschoppen uit tien verschillende landen in de wereld, zodat we God kunnen smeken om vrede in hun land en voor hun volk:
One Million Children Praying the Rosary 2023
  1. Heilig Land (Gaza)

Een inval in Israël door gewapende militanten van de terreurgroep Hamas schokte de wereld in oktober. Israël reageerde met bombardementen en een invasie van Gaza over land, wat verwoestende gevolgen heeft gehad voor de lokale christelijke gemeenschap.

“Nu we de geboorte van Jezus vieren, vraag ik dat alle lawaai ophoudt. Op de vooravond van Kerstmis, moge het land nieuwe vruchten dragen; op de vooravond van Kerstmis, moge de oorlog ophouden; op de vooravond van Kerstmis, moge de liefde bloeien. Heer Jezus, kom in onze harten, wij hebben onze kerststal voor U voorbereid. Ik bid tot U voor alle kinderen die in deze oorlog gedood zijn, voor al diegenen die ongezien op straat gevallen zijn, voor de hele bevolking van Gaza, die ontheemd is en met niets is achtergelaten. Ik vraag U om hen te helpen en hoop te geven om te blijven leven, want met U is het leven mooi. Zegen ons, zegen ons land en de hele wereld, en moge Uw geboorte een fontein van vrede zijn die nooit opdroogt. Amen”.

 Zuster Nabila Saleh, van de Congregatie van de Heilige Rozenkrans, die de christelijke gemeenschap in Gaza sinds het begin van het conflict op 7 oktober is blijven begeleiden

  1. Oekraïne

Oekraïne voert sinds 2014 een defensieve oorlog tegen Rusland, maar het conflict escaleerde in 2022 met een volledige invasie. De Kerk begeleidt het Oekraïense volk in deze moeilijke tijden.

“Heer Jezus, verlicht onze leiders. Heer Jezus, vernietig het verlangen naar oorlog. Heer Jezus, verdrijf haat. Heer Jezus, versterk de hoop. Heer Jezus, verzoen alle harten. Heer Jezus, verenig alle naties in u. Heer Jezus, bescherm de armen en hulpelozen. Heer Jezus, troost hen die lijden. Heer Jezus, ontvang hen die door geweld zijn omgekomen. In deze bijzondere tijd van het jaar, waarin we ons voorbereiden op het ontvangen van de pasgeboren onze Heer Jezus Christus, midden in de kou, zonder elektriciteit, zonder verwarming, maar met God, die onder ons opnieuw geboren komt worden, vieren we dit kerstfeest en vragen we dat Gods aanwezigheid onze hoop, ons geloof en de bron van ons leven is in de huidige oorlogsomstandigheden in Oekraïne. Moge de Heilige Familie voor ons een voorbeeld zijn van hoe we Jezus Christus kunnen verwelkomen op dit zeer speciale Kerstfeest.”

Groot Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk

  1. Myanmar

De staatsgreep van 2021 in Myanmar leidde tot binnenlands verzet. De militaire junta heeft de vervolging van etnische minderheden, waaronder christelijke gemeenschappen, geïntensiveerd.

“De situatie op het grondgebied van het bisdom, dat getroffen is door gevechten, is zeer gevaarlijk. We zitten midden in een gewapend conflict waarin, te midden van de verwoesting en politieke chaos, de meeste parochies zijn verlaten en leeg staan. Ik wil u eraan herinneren dat een bisdom een deel van het volk van God is, toevertrouwd aan een bisschop in samenwerking met het presbyteraat. Het is niet zomaar een geografisch gebied, maar een gemeenschap die zich rond een bisschop verzamelt, in eenheid met zijn priesters. De belangrijkste motor van de gemeenschap is de verkondiging van het Evangelie en de viering van de Eucharistie. In ons geval is de door Christus gestichte Kerk levend en aanwezig, zelfs onder de lijdenden. Het is belangrijk dat we allemaal verenigd blijven en een gemeenschap opbouwen die bereid is om de woestijn te doorkruisen, bijeengehouden door het Evangelie en de Eucharistie. We weten dat Christus, de Goede Herder, voor Zijn kudde zorgt, voor wie Hij Zijn leven gaf. We kunnen erop vertrouwen dat dit op dit moment Zijn wil voor ons is. We mogen nooit twijfelen aan Zijn woorden, zoals beloofd aan Sint Paulus, tegen wie Hij zei: “Mijn genade is voldoende, want mijn kracht wordt in zwakheid volmaakt”. We hebben alle reden om op Hem te vertrouwen, want Hij zal niet ophouden ons te steunen in onze inspanningen om goed te doen, want “de Heer is mijn herder, het zal mij niet ontbreken” (Psalm 23).

Ook al zijn we schapen, we zullen overwinnen, en ook al zijn we omringd door vele wolven, we zullen overwinnen. Laten we alles doen wat we kunnen om ons als goede schapen te gedragen, voor elkaar te zorgen, elkaar te bemoedigen, lief te hebben en goed te doen. Laten we onze gemeenschap in de handen leggen van de Heilige Maagd Maria en de Heilige Jozef, die in die donkere nacht in Bethlehem vol liefde de Zoon van God, de vleesgeworden Heer en Vredevorst aanbaden en beschermden. Mogen Moeder Maria en de Heilige Jozef allen beschermen die in gevaar zijn.”

Bisschop Celso Be Shwe van Loikaw

  1. Soedan

Na een eerste staatsgreep in 2019 vond er in 2021 een tweede staatsgreep plaats in Soedan, waarbij generaal Abdel Fattah al-Burhan de macht overnam. In 2023 begonnen verschillende militaire facties het tegen elkaar op te nemen, wat leidde tot een burgeroorlog die de kleine christelijke gemeenschap van het land zwaar heeft getroffen.

“Heer Jezus, Koning van de Vrede, ondanks dat U een thuis had in Nazareth, werden uw moeder en pleegvader gedwongen om naar Bethlehem te reizen! En daar, waar U geen thuis vond, werd U geboren in een stal, een kribbe – U, de Koning van de Vrede! U, de Zoon van God!

Welnu, hier in Soedan zijn duizenden gedwongen om hun dierbare huizen te ontvluchten en een leven van vrede en veiligheid te zoeken, ver weg van hun thuis, als vluchtelingen of ontheemden! Ook hier in Dar Mariam hebt U ons een grote familie mensen gegeven om mee te leven, die allemaal heel graag terug zouden willen naar hun arme en kleine huizen, maar dat niet kunnen vanwege de zinloze en tragische acht maanden en zeven dagen oude oorlog in Soedan!

Kijk genadig naar de mensen in Soedan! Met de kracht van uw bloed vergoten aan het Kruis, sla alle strijdende partijen met uw krachtige liefde en verzoening! Mogen de strijdende groepen zich verzoenen en onderhandelen over een langdurig staakt-het-vuren en daarna ware vrede in Soedan!

Mogen de angstige en verontrustende kreten van de arme, lijdende en zieke mensen tot U opstijgen, o Jezus, Koning van de Vrede! Overgiet Soedan met uw kostbare geschenk van vrede! Mogen alle oorlogswapens, de geest van haat, wraak, hebzucht en trots vernietigd worden! Moge ware vrede weer opbloeien in Soedan! Amen.”

Pater Jacob Thelekkadan, Salesiaanse missionaris in Soedan, die zich heeft ingezet voor de christenen die hun toevlucht zochten in het Salesiaanse huis in Dar Mariam.

  1. Burkina Faso

Het geweld in Burkina Faso maakt deel uit van het regionale conflict in de Sahel, waar islamitische groepen strenge sociale regels hebben opgelegd die de lokale christelijke minderheden hebben getroffen.

“Jezus Emmanuel, Die met Kerstmis komt om vrede, veiligheid en gerechtigheid in de wereld te vestigen, nu we Kerstmis 2023 vieren en ons voorbereiden op het nieuwe jaar 2024, bidden we voor Burkina Faso, voor de Sahel en voor alle landen waarvan het welzijn, de vrijheid en de vrede worden bedreigd door zeer ernstige daden van terrorisme. Jezus Emmanuel, U bent de Vredevorst, kijk naar Uw kinderen en hoor onze smeekbede: schenk alle getroffen harten de troost van solidariteit en helpende handen; aan de ontheemden een snelle terugkeer naar hun families, en aan hen die ons verlaten hebben, eeuwige rust. Wij bidden voor allen die lijden en voor hen die lijden veroorzaken. Wees genadig voor hen die sterven en voor hen die doden. Geef aan beiden een diepe bekering van hart en wek in ons allen liefde op voor onze naasten, voor een echte en actieve broederschap. Jezus Emmanuel, U die de Zoon van de Maagd Maria bent, red Burkina Faso en alle landen die lijden onder het leed van oorlog, schenk hun de echte en blijvende vrede die van U komt. Amen!”

Pater Honoré Ouedraogo, priester van het bisdom Tenkodogo, Burkina Faso

  1. De Democratische Republiek Congo

De DRC heeft al tientallen jaren te kampen met gewelddadigheden, vooral in het oosten, met conflicten die teruggaan tot de jaren 90 van de vorige eeuw. Deze spanningen omvatten gevechten met buurland Rwanda en de activiteiten van verschillende regionale milities. Etnische spanningen in verschillende regio’s van het land zijn de laatste tijd toegenomen, waardoor de instabiliteit en het lijden van het Congolese volk verergerd zijn.

“Kom, Vredevorst, en breng de wapens tot zwijgen. Heer God, onze Vader, U hebt alle mensen naar uw Beeld geschapen opdat zij gelukkig zouden zijn en U in vrede zouden dienen tot de komst van het Koninkrijk der Hemelen. Heer, onze Vader, elke dag wordt er een Congolees neergeschoten, die onoverkomelijke pijn achterlaat. Tranen vloeien onophoudelijk vanwege de slechte manieren van de mensheid. Kom en droog de tranen van hen die lijden in oorlogen over de hele wereld. Kom vooral de tranen drogen van de Congolezen, die al tientallen jaren onterecht de dupe zijn van oorlogen. Geef ons de kracht om hen die doden te vergeven, zoals U deed aan het Kruis. Geef ons de kracht om te bidden voor de bekering van onze vijanden. Vredevorst, droog onze tranen. Vredevorst, troost onze bloedende harten. Vredevorst, geef ons Vrede. Amen!”

Pater Robert Kasongo Nsaka, priester van het bisdom Kabinda, DRC

  1. Ethiopië

Na het conflict in Tigray beleeft Ethiopië opnieuw een delicate periode met interne spanningen. In 2023 namen de gevechten tussen Amhara en Oromo toe, waardoor de instabiliteit en de zorgen die al in het land bestonden nog groter werden.

“Heer God van vrede, hoor ons gebed! Wij brengen Ethiopië en haar volk in Uw hand, zodat U ons Uw blijvende vrede kunt schenken.

We hebben al zo vaak en jarenlang geprobeerd om onze conflicten op eigen kracht en met wapengeweld op te lossen. Mogen we kiezen voor dialoog en verzoening. Hoeveel bloed is er niet vergoten? Hoeveel levens zijn er verwoest? Hoeveel hoop is er niet de grond in geboord? Maar onze inspanningen zijn tevergeefs geweest.

Heer, kom ons nu te hulp! Schenk ons vrede, leer ons vrede; leid onze stappen op de weg van vrede.

Heer, maak het geweld van onze tongen en handen onschadelijk. Geef ons de moed om te zeggen: “Nooit meer oorlog!”; “Met oorlog is alles verloren. Prikkel in onze harten de moed om concrete stappen te zetten om vrede te bereiken. Amen.”

Bisschop Lisane-Christos Matheos Semahun van Bahir Dar-Dessie

  1. Kameroen

Sinds de onafhankelijkheid heeft Kameroen te lijden gehad onder interne conflicten doordat de Engelstalige gemeenschap zich gediscrimineerd voelde door de Franstalige meerderheid van het land. Sinds 2016 is er een interne burgeroorlog aan de gang, de zogenaamde Ambazonië-oorlog, waarbij gevochten wordt voor de onafhankelijkheid van Zuid-Kameroen. Duizenden mensen zijn gedood in het conflict en meer dan een half miljoen mensen zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten.

“Heer Jezus Christus, U bent de eeuwige Priester, de Koning der koningen, de Heer der heren en de Vredevorst. Wij vieren uw geboorte, Heer, in een tijd waarin onze wereld wordt geteisterd door verschillende oorlogen, die ons beroven van vrede en rust in lichaam, ziel en geest. Geconfronteerd met deze realiteit wenden wij ons vol vertrouwen tot U, U smekend om ons te hulp te komen en ons de moed in te boezemen om concrete stappen te zetten naar blijvende vrede. Wij vragen om een einde aan het geweld in Kameroen. Open onze ogen, zodat we U kunnen zien, en onze harten, zodat we U werkelijk kunnen liefhebben, de Vredevorst, in wiens handen de sleutels liggen van die vrede die de wereld niet kan geven. Amen”

Bisschop Aloysius Fondong Abangalo van Mamfe

  1. India

De situatie in de deelstaat Manipur, die al niet vreemd was aan religieuze en etnische conflicten, verslechterde in 2023, met etnische wrok die toenam, wat leidde tot religieuze vervolging. Het beleid van hindoe suprematie van de regerende BJP heeft de afgelopen jaren geleid tot een toenemende intolerantie tegenover christenen.

“De situatie blijft somber en gespannen. Ondertussen zitten er nog steeds duizenden mensen in vluchtelingenkampen omdat hun huizen zijn verwoest. De kerk is betrokken bij de dialoog met andere religieuze organisaties en heeft de autoriteiten opgeroepen om vreedzame oplossingen te vinden. Er is echter nog veel te doen en de nood is enorm, vanwege de aanzienlijke verwoesting en het verlies dat de gemeenschappen en de Kerk hebben geleden. Op dit moment hebben we uw gebeden het hardst nodig. De kracht van het gebed kan de geesten van degenen die door haat en religieuze onverdraagzaamheid worden aangewakkerd, veranderen. We moeten bidden voor onze politieke leiders, voor degenen die beslissingen nemen en voor alle mensen van goede wil, zodat ze vreedzame oplossingen zoeken voor dit geweld tussen de gemeenschappen en de voortdurende religieuze intolerantie. Laat er vrede, harmonie en broederschap zijn, en moge gerechtigheid geschieden voor hen die beroofd zijn van hun rechten en waardigheid.”

Aartsbisschop Dominic Lumon van Imphal

  1. Haïti

Na de moord op president Jovenal Moise in 2021 heerst er in Haïti steeds meer chaos, nu criminele bendes grote delen van het land in handen hebben. Delinquentie en armoede blijven welig tieren, met een alarmerende toename van moorden, ontvoeringen en seksueel geweld, waardoor de bevolking extreem kwetsbaar is.

“In Haïti vieren we Kerstmis in een context van groot lijden, vooral veroorzaakt door de helse overheersing van gewapende groepen en de onverschilligheid van politieke actoren. Maar onze hoop is sterk. Laten we bidden dat het feest van Emmanuel een gelegenheid mag zijn om de broederlijke eenheid te vergroten en om bevrijding te vinden van onze lange nachten van angst, wantrouwen en geweld. We hopen op de steun van de internationale gemeenschap voor ontwapening en het herstel van ons land. Mogen wij allen, mannen en vrouwen van de wereld, in de vrede van de Heer blijven tijdens deze Kerstmis en gedurende heel 2024!

Aartsbisschop Max Leroys Mesidorof Port-au-Prince