fbpx
Featured Image

“Altijd op weg voor God”

Als “rondreizende zuster”, een zuster die dag na dag mensen bezoekt in afgelegen dorpen, is ze altijd onderweg. Haar hulp is dringend nodig, want de dorpen in de jungle kennen geen medische verzorging en geen elektriciteit. Weinig mensen kunnen lezen en schrijven. De armoede is groot, hygiënische omstandigheden slecht en er zijn veel sociale problemen in de gezinnen. De oogst van hun kleine velden valt vaak ten prooi aan wilde olifanten of andere dieren.

Zuster Shobka Rani Talari bezoekt de gezinnen om te zien of een zieke behandeling nodig heeft, zoals eerder de 10-jarige Benedict Rabha, die uit een boom was gevallen en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Zuster Shobka praat met mensen en geeft waardevolle adviezen om hen te helpen gezond te blijven.

Overredingskracht
Ze leert hen hoe ze zich beter kunnen redden en overtuigt ook de ouders om hun kinderen naar school te sturen. Dit is de enige manier om hen een kans op betere levensomstandigheden te geven. Haar medezusters van de Congregatie van de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid runnen een klein internaat, zodat ook kinderen uit afgelegen dorpen naar school kunnen. Zelf leidt ze een dorpsschool met 100 leerlingen. Vaak is overredingskracht nodig, omdat veel ouders weinig begrip hebben voor de noodzaak van onderwijs. De zuster werkt ook met 80 vrouwen en begeleidt hen om andere vrouwen te helpen: door te helpen bij de bevalling en de verzorging tijdens de zwangerschap, door te helpen bij de opvoeding van de kinderen, door hen voor te lichten over de gevaren van alcoholmisbruik en tabaksgebruik.

Corona in India
India staat op de derde plaats van de landen die het meest door de coronapandemie zijn getroffen. De medische hulp is daarom meer dan ooit nodig. Overste Lilly Urakadan: “We hebben 320 gezinnen kunnen helpen die in grote nood verkeerden. Bovendien hebben de zusters in hun school een quarantainecentrum ingericht waar zij mensen kunnen onderbrengen die zich moeten afzonderen wegens besmetting met COVID-19. In hun kleine huizen, waar talrijke familieleden dicht op elkaar wonen, is dat onmogelijk.”

Zuster Shobka Rani gaat soms ook naar de plaatselijke autoriteiten. Zij slaagde erin verlichting op zonne-energie te krijgen voor een dorp dat ‘s nachts herhaaldelijk door olifanten was overvallen. Sindsdien zijn de olifanten weg gebleven. Een van de slechte wegen zal in 2021 eindelijk worden verbeterd. Dit zijn grote stappen voorwaarts in een onderontwikkeld en vergeten gebied.

Pastorale zorg
Maar wat het belangrijkste is, is de pastorale zorg. De zusters werken nauw samen met de pastoor. De Kerk is nog jong in het gebied. De gelovigen, die tot verschillende lokale etnische groepen behoren, hebben de weg naar het christendom gevonden vanuit traditionele tribale godsdiensten. Hun geloofsijver is groot en zij nemen enthousiast deel aan het kerkelijk leven, maar zij hebben begeleiding en verdieping nodig op hun weg. In de afgelegen dorpen, waar de Eucharistie niet elke zondag kan worden gevierd, komen de gelovigen bijeen voor de Rozenkrans of andere gebeden en devoties. Catechisten spelen hier een belangrijke rol door het geloof te verkondigen en te versterken. De zusters zijn ook verantwoordelijk voor opvoeding en vorming.

Zonder voertuig is het werk van een “rondreizende zuster” zeer zwaar. Dankzij de hulp van Kerk in Nood, die 930 euro ter beschikking stelde, kon de congregatie haar eindelijk een eigen bromfiets ter beschikking stellen. “Sinds zuster Shobka Rani de bromfiets heeft, heeft ze het aantal bezoeken aan de dorpen kunnen verdubbelen,” verheugt haar overste zich. Zij schrijft: “Voor uw gulle hulp zijn wij u zeer dankbaar. Wij verzekeren u en alle weldoeners van onze gebeden. Bid voor ons dat wij altijd met grote ijver het Koninkrijk van God mogen verkondigen door onze woorden en onze daden”.

Helpt u meer zusters aan vervoer? Doneer dan via deze webpagina of maak uw donatie over onder vermelding van  317-05-29 India. Uw gift wordt gebruikt voor deze of gelijkaardige projecten in de regio.

Featured Image

Vruchten van de missie van de apostel Thomas: missionarissen uit India in Afrika

De Karmelieten uit de provincie Manjummel in India zijn hier een voorbeeld van. In antwoord op een verzoek van de plaatselijke bisschop van Chipata werden in 2014 vier broeders naar Zambia gestuurd om het werk van de missie te beginnen. Een jaar later konden de religieuzen hun eigen klooster betrekken en in december 2020 ontving een door de orde gesticht seminarie zijn eerste studenten. Een jonge lokale man uit Chamilala is er al begonnen aan zijn priesterlijke vorming. “Zo begint het proces van inplanting van de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten diep in Zambia”, luidt de blijde boodschap in een officiële verklaring van het klooster. Kerk in Nood (ACN) heeft de missionarissen in India vanaf het allereerste begin gesteund.

De pastorale activiteiten die worden uitgevoerd in de regio, die een van de armste van het land is, variëren van regelmatige zondagse diensten en catecheselessen tot ter plaatse ontwikkelde geloofsvormingsprogramma’s. In de afgelopen twee jaar zijn ongeveer 500 doopsels gevierd; deze werden gedeeltelijk mogelijk gemaakt door evangelisatie van deur tot deur.

Medische en onderwijsvoorzieningen maken ook deel uit van de diensten die worden verleend door de parochies die door de Karmelieten worden geleid. Zoals op de meeste plaatsen in de wereld, ligt de nadruk momenteel op de bestrijding van de corona-pandemie. Veel ziekten worden echter veroorzaakt door een gebrek aan toegang tot schoon drinkwater. Als reactie hierop hebben de parochies zelf waterputten gebouwd, die de inwoners van de dorpen van water voorzien.

Zoals broeder Jacob Paxy Aumkal aan Kerk in Nood uitlegde, vormt de gebrekkige infrastructuur ook een grote uitdaging. “In het regenseizoen zijn de wegen onbegaanbaar door de kleverige modder. Wekenlang zijn we dan afgesneden van de rest van het land.” ACN probeert ook op dit gebied te helpen, bijvoorbeeld door vierwielaangedreven voertuigen te doneren die de priesters kunnen gebruiken om hun vijf missieposten te bereiken, zodat ze de mensen die daar wonen kunnen bijstaan en ondersteunen. “We zijn vol dankbaarheid als we denken aan al die mensen die zoveel hebben gedaan om ons missiewerk te steunen”, schreef broeder Jacob Paxy. Hij legde uit dat, aangezien de broeders geen bron van inkomsten hebben, de door Kerk in Nood toegekende Misintenties het enige middel van bestaan zijn voor onze missionarissen.

Broeder Jacob Paxy dient momenteel alleen in de afgelegen missiepost in Chamilala. Hij werkt tot 19 uur per dag – en toch is hij vol vertrouwen. “We zijn dankbaar dat God ons nodig had in deze missie, om te prediken tot de armen en hun pijn te verzachten. Wij nodigen u allen uit om deel te nemen aan deze missie, hetzij direct, hetzij indirect door actieve fysieke of geestelijke deelname. Zij die in staat zijn om economisch bij te dragen aan de ontwikkeling van deze missie en de verwezenlijking van haar projecten worden van harte aangemoedigd om dit te doen. Wij verzekeren u dat God u zal belonen voor elke hulp die u aan deze missie van God geeft.”

Wilt u het werk van de lokale Kerk in Chipata, Zambia, steunen? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Zambia. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

 

 

Featured Image

10 jaar oorlog: de balans van uw hulp in Syrië

In het laatste verslag van Kerk in Nood ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het conflict, meldde Kerk in Nood dat zij tussen 2011 en 2021 in totaal 41,8 miljoen euro aan Syrië heeft toegekend. Het grootste deel van dit budget, meer dan 33 miljoen euro, was bestemd voor humanitaire hulpprojecten op het gebied van levensonderhoud, medische hulp, voedsel, kleding, gezondheidspakketten, huisvesting en onderwijs. In coördinatie met plaatselijke kerken van verschillende tradities bereikten een totaal van 418 initiatieven de inwoners van de steden die het zwaarst door de oorlog getroffen zijn, zoals Aleppo, Homs, Damascus, Marmarita en Tartus. Dit zijn de plaatsen waar de meerderheid van de christenen in Syrië geconcentreerd is.

Een druppel melk
Een van de belangrijkste projecten die de organisatie sinds 2017 steunt, is de campagne “Een druppel melk” in Aleppo. Daarbij wordt poedermelk uitgedeeld aan meer dan 3.000 kinderen uit christelijke gezinnen die in nood verkeren of door de oorlog ontheemd zijn geraakt. Het programma begeleidt hen vanaf hun geboorte tot hun tiende jaar. Soortgelijke projecten komen sinds 2015 ook ten goede aan kinderen in Tartus en sinds 2018 in Homs.

Studiebeurzen
Een ander door Kerk in Nood gesteund initiatief bestaat uit studiebeurzen voor christelijke school- en universiteitsstudenten in Aleppo en Damascus. Een derde van de scholen is gesloten als gevolg van de oorlog, maar veel gezinnen konden het zich toch niet veroorloven hun kinderen naar de scholen te sturen die wel functioneren. Dankzij studiebeurzen konden in het academisch jaar 2019-2020 in Aleppo alleen al 7.340 studenten verder met hun studie. In Damascus werden met de steun van de Zusters van Goddelijke Liefde van Besançon 2020-2021 studiebeurzen aan 550 universiteitsstudenten verstrekt van de plaatselijke Grieks-Melkitische Kerk.

Corona
Syrië is niet gespaard gebleven voor de gezondheidscrisis als gevolg van de coronapandemie. In 2020 heeft Kerk in Nood daarom meer dan 576.000 euro uitgetrokken om met de hulp van plaatselijke kerken 23.050 christelijke gezinnen te helpen die in grote nood verkeren door de precaire economische situatie die door de quarantaine is ontstaan. Met Kerstmis 2020 hebben de weldoeners van Kerk in Nood bovendien 200.000 euro geschonken om met de hulp van de Congregatie van Jezus en Maria winterjassen te verstrekken aan 25.000 kinderen in verschillende steden over het hele land.

Wederopbouw
Bovendien heeft ACN bijna vier miljoen euro geïnvesteerd in 156 projecten voor de wederopbouw van kerken, kloosters, scholen en pastorale centra, en 1,5 miljoen euro voor de wederopbouw van 1.077 particuliere huizen die door de gevechten en bombardementen verwoest zijn. Deze projecten hebben bijvoorbeeld gezinnen in Homs, Aleppo, Maaloula en de Vallei der Christenen geholpen om naar hun huizen terug te keren. Kerken die dankzij weldoeners van Kerk in Nood herbouwd zijn, zijn onder andere de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Homs en de kathedraal van Sint-Elijah in Aleppo.

Pastorale hulp
Wat de pastorale hulp betreft, heeft ACN meer dan twee miljoen euro uitgetrokken voor 182 projecten. De meest in het oog springende zijn de zomerkampen, die bedoeld zijn als een tijd van genezing, geloofsopvoeding en onderwijs voor jongeren of gezinnen die het trauma van de oorlog hebben opgelopen. Hiertoe behoort ook de gebedsactie “Troost mijn volk”, die christelijke gezinnen begeleidt die in de oorlog dierbaren hebben verloren. De icoon van Mater Dolorosa, Troosteres der Syriërs, gezegend door paus Franciscus, heeft parochies bezocht in 34 bisdommen.

Andere projecten van Kerk in Nood om het werk van de Kerk in Syrië tijdens de oorlog te steunen, betroffen onder meer Misintenties voor priesters (€874.000 en steun bij de aanschaf van religieuze boeken (€48.000), opleidingskosten (€356.000), transport (€181.000) en katholieke media (€13.000).

Ook in de nabije toekomst geeft Kerk in Nood hoge prioriteit aan de situatie van Christenen in Syrië. Wilt u hen steunen in deze moeilijke tijden? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Syrië.

 

Featured Image

Dankzij uw gift blijven Karmelietessen in Zomba bidden

De plaatselijke katholieke gelovigen zijn verheugd over de aanwezigheid van de zusters en steunen hen ook graag, voor zover dat binnen hun mogelijkheden ligt. Maar ze zijn erg arm. Het droge seizoen duurt hier acht maanden per jaar. Het zijn dan ook vaak de zusters zelf die het weinige dat ze hebben, delen met de armen die bij hen aankloppen. En dat doen ze graag.

Bescheiden inkomsten
De zusters zijn er tot nu toe in geslaagd om hun bescheiden inkomen vooral te verdienen met het bakken van hosties voor het bisdom. Aanvankelijk waren er weinig klanten, maar de vraag is sindsdien gestaag toegenomen en inmiddels doen zij niet alleen bestellingen uit hun eigen bisdom, maar ook uit naburige bisdommen in het land. Maar er was één probleem. Zij hadden geen voertuig om de zware zakken meel die zij nodig hadden te vervoeren. Soms konden zij iemand vinden om hen te helpen met het vervoer, maar alleen als noodoplossing. Voorheen bezaten zij een zeer oud voertuig, dat in de loop der jaren echter steeds onbetrouwbaarder en duurder werd in reparatie en onderhoud en niet langer geschikt was voor zijn doel.

Vervoer ingrediënten noodzakelijk
Dankzij de hulp van onze gulle weldoeners kon Kerk in Nood (ACN) een bijdrage leveren van 25.570 euro. Daarmee konden ze een gloednieuw voertuig kopen, waarmee ze nu het meel en alle andere materialen die ze nodig hebben kunnen vervoeren. Gezien de toestand van de wegen in Malawi, net als in veel andere delen van Afrika, was het natuurlijk van essentieel belang om een robuust en stevig voertuig te hebben dat het terrein aankan, omdat het anders snel verslijt en onbruikbaar wordt.

De zusters zijn zeer dankbaar voor uw hulp. Zij schrijven: “Wij zijn zeer gelukkig met deze auto. Moge God u zegenen en u een miljoen maal belonen! Hij die alle harten kan lezen, kan zien hoe dankbaar wij zijn!”

De zusters in Zomba kunnen doorgaan met hun werk en hun gebed. Wilt u projecten steunen van andere contemplatieve congregaties in de regio? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code: 135-06-29. 

Featured Image

“Boot nodig voor pastoraal werk in Amazonegebied”

De territoriale prelatuur van Itacoatiara ligt in de staat Amazonas in het noorden van Brazilië en beslaat een oppervlakte van meer dan 22.000 vierkante mijl (58.000 km²) – groter dan sommige van de kleinere Europese landen zoals Nederland of Zwitserland. In deze regio zijn de rivieren de centrale verkeersaders. Er zijn maar weinig wegen en vliegen – het enige andere alternatief – is erg duur.

De weinige priesters kunnen de afgelegen gemeenschappen vaak slechts één of twee keer per jaar bezoeken. Terwijl de priesters zich concentreren op het toedienen van de sacramenten, zijn het de leken-missionarissen die begeleiding en ondersteuning aan de bevolking bieden door catechese en andere vormen van religieus onderwijs te geven.

De parochie van Christus de Koning (Cristo Rei) is gevestigd in de stad Itacoatiara en heeft maar liefst 48 buitenposten. Vijf daarvan bevinden zich op eilanden in de Amazone. Dertig buitenposten liggen aan de oevers van de Rio Arari, een zijrivier van de Amazone. De overgrote meerderheid van deze gemeenschappen heeft een eigen kapel, waar bijvoorbeeld catechese en voorbereiding op de sacramenten, basisgezondheidsvoorlichting en vele andere zaken worden geboden. De tocht in een klein bootje op de rivieren is lang. In het geval van de meest afgelegen gemeenschap wel 10 uur.

De parochie heeft slechts één motorboot, met een motor van 70 pk, die tot 7 personen kan vervoeren. De tweedehands boot is in de loop der jaren steeds onbetrouwbaarder geworden. Hij is eigenlijk in elkaar gezet door twee kleinere boten te combineren en is niet volledig stabiel in het water. Bij hoog water vormen de grote, omgevallen bomen die stroomafwaarts drijven een reëel gevaar. Als ze de boot raken, kan deze zinken. Ook zijn de kosten van de brandstof een zware last.

Met uw hulp kan de parochie een boot met een aluminium romp aanschaffen, die veel steviger is en ook 9 passagiers kan vervoeren. Deze zal veiliger en betrouwbaarder zijn en het pastorale werk aanzienlijk vergemakkelijken. Helpt u mee? Doneer dan via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 212-01-29. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

Een ‘reizende zuster’ in de Indiase jungle

Ze wordt niet afgeschrikt door de slechte wegen die ze vaak moet nemen in de jungle tijdens haar werk voor de missiepost in Chhaygaon in Guwahati, een aartsbisdom in het arme noordoosten van India. Haar hulp is dringend nodig. In de dorpen, waarvan er veel in de jungle liggen, zijn vaak geen medische voorzieningen, is er geen elektriciteit en bijna niemand kan lezen en schrijven. Er is sprake van echte armoede, slechte hygiëne, en er zijn talloze problemen binnen de families. Veel echtparen trouwen veel te jong. Hun kinderen worden aan hun lot overgelaten, terwijl de ouders met moeite de kost verdienen op het veld. De gewassen op hun kleine velden worden regelmatig gedecimeerd door olifanten of andere wilde dieren.

Zuster Shobka zorgt voor de zieken, steunt de gezinnen en doet haar best om de ouders te overtuigen hun kinderen naar school te sturen. Zelf leidt ze een kleine dorpsschool voor ongeveer 100 kinderen. Onderwijs lijkt de enige manier te zijn om het leven van deze mensen te verbeteren. Soms moet deze ‘reizende zuster’ echter ook de autoriteiten aansporen om actie te ondernemen. Zo heeft ze met hulp van de overheid verlichting op zonne-energie kunnen realiseren in een dorp dat ‘s nachts vaak door olifanten werd overvallen. Sindsdien zijn de olifanten weggebleven. Volgend jaar zal ook de slechte weg verbeterd worden, een grote vooruitgang in het onderontwikkelde en grotendeels vergeten gebied.

Dankzij uw steun konden we haar congregatie, de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid, aan een eigen brommer voor haar helpen. Zonder vervoer was het werk van deze ‘reizende zuster’ bijna onmogelijk geweest. “Dankzij de brommer kan zuster Shobka Rani het aantal van haar bezoeken aan de dorpen verdubbelen”, vertelt haar overste ons gelukkig. Ze schrijft: “We zijn zeer dankbaar voor uw genereuze hulp en we beloven u en al uw weldoeners onze gebeden. Bid ook voor ons, dat we altijd met grote ijver het Koninkrijk van God mogen blijven verkondigen, zowel in onze woorden als in onze daden.”

Kerk in Nood steunt religieuzen op veel plaatsen in India met transport, zodat zij meer mensen kunnen helpen. Wilt u hen helpen? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van vervoer religieuzen.

Featured Image

Wit-Rusland: auto voor Dominicanessen in Baranovitsji

Tegenwoordig zijn 18 van de zusters uit Wit-Rusland afkomstig. En nog meer jonge Wit-Russische vrouwen willen in de orde intreden. In Wit-Rusland zijn de Dominicanessen vandaag de dag op vier plaatsen actief.

In de katholieke parochie van de 170.000 inwoners tellende stad Baranovitsji doen de zusters van alles: ze verrichten kosterdiensten, geven catechese, werken met kinderen en jongeren en zorgen voor zieke en bejaarde mensen. Aan de catechese nemen ongeveer 100 kinderen en jongeren deel. Daarnaast bereiden de zusters volwassenen voor op het ontvangen van de sacramenten. Ze vervoeren bejaarden en zieken naar de kerk of brengen de communie naar de zieken, ze troosten hen en staan hen bij. In de Kerstperiode organiseren de dominicanessen de verdeling van Kerstpakketten met kleren, levensmiddelen en geneesmiddelen voor behoeftige mensen.

De drie zusters in Baranovitsji beschikken over een kleine auto die ondertussen al tien jaar oud is. De reparaties verslinden echter steeds meer geld. De zusters zijn dringend op een voertuig aangewezen. Behalve de bezoeken in het kader van de pastorale zorg, moeten ze zich voor bezinningsdagen en voortgezette opleidingsevenementen immers ook naar Pinsk verplaatsen, waar de zetel van het bisdom gevestigd is. De afstand bedraagt 180 kilometer. Daarnaast moeten ze ook naar het opleidingscentrum van hun ordegemeenschap in Minsk rijden (190 km verwijderd) en naar de vier andere huizen van hun orde in Wit-Rusland, waarvan er sommige tot 300 kilometer van hun eigen thuis verwijderd zijn.

Aangezien de zusters de financiële middelen voor een nieuwe auto niet zelf kunnen bijeenbrengen, hebben ze zich vol vertrouwen tot u gewend. We zouden hen met 10.000 euro willen ondersteunen om een andere auto te kopen. De zusters bedanken alle weldoeners bij voorbaat en nemen hen in hun gebeden op! Helpt u hen mee? Doneer dan via deze webpagina of maak uw gift over onder vermelding van 439-05-29 Wit-Rusland. Uw gift wordt gebruikt voor dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

Priesters en religieuzen tegen Corona

De coronavirus-pandemie raakt arme mensen extra hard. Zonder sociaal vangnet moeten veel mensen wereldwijd kiezen tussen honger en het risico op besmetting. Een duivels dilemma. Daarnaast maken de omstandigheden waarin zij leven en werken het risico op besmetting groter. Zo werken in Pakistan veel mensen zonder beschermingsmiddelen als sanitair werkers en leven veel mensen in sloppenwijken met meerdere gezinnen in een huis.

Dankzij uw steun kunnen priesters en religieuzen hun parochianen en anderen steunen in deze uitzonderlijke tijd waarin het coronavirus levens eist. Met voedsel, voorlichting over het virus en medische zorg. Maar ook geestelijke weerbaarheid is belangrijk, vooral voor mensen die eenzaam zijn. Priester, religieuzen en leken zoeken de mensen op om hen van veilige afstand te troosten, te bemoedigen en weer hoop te geven. Met uw hulp kan Kerk in Nood priesters en religieuzen steunen zodat zij hun werk kunnen blijven doen.

Helpt u hen mee? Doneer dan veilig online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van ‘Corona.’ Uw gift gaat naar de vele priesters en religieuzen die Kerk in Nood om hulp hebben gevraagd in deze moeilijke omstandigheden. 

Featured Image

Uitdagingen van een pastoor in een uithoek van Guatemala

Het bisdom Quiché in het noordwesten van Guatemala werd zwaar getroffen door de burgeroorlog die vooral in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw door het land woedde. Tot op de dag van vandaag zijn de mensen nog steeds diep getekend door deze gebeurtenissen.  Er leven veel inheemse volkeren in deze bergachtige gebieden. Voor de burgeroorlog was de overgrote meerderheid van hen katholiek, maar de wrede vervolging door de regering liet diepe sporen na. Vandaag de dag is amper 40% van de bevolking katholiek, terwijl de protestantse kerken zich snel verspreiden. Het is van vitaal belang om het volk een solide pastoraal bereik te geven, zodat het zich geworteld blijft voelen in de Kerk.

De parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe in de stad Chel werd pas in 2018 opgericht. Het is een van de armste en meest geïsoleerde parochies van het bisdom en de wegen zijn uiterst slecht. Pastoor Francisco Vázquez Gómez is hier een jonge priester en bedienaar van ongeveer 30.000 mensen, verspreid over meer dan 24 verschillende dorpen. Daarvan leven sommigen op meer dan 170 kilometer van het parochiecentrum. Op dit moment heeft hij alleen nog maar een oude auto die de verraderlijke omstandigheden van de wegen gewoon niet meer aankan en dringend aan vervanging toe is.

Helpt u mee, zodat pastoor Vázquez Gómez zijn werk kan voortzetten? Doneer dan veilig en gemakkelijk via onze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 219-01-29. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

Rusland: “Uren rijden naar uithoek parochie”

De drie priesters in de parochie van het Onbevlekt Hart van Maria worden bijgestaan door vier religieuzen van de Missiezusters, Dienaressen van de Heilige Geest. Ze dienen een dynamische parochie: er wordt iedere dag een Heilige Mis gevierd, komen er parochianen naar Eucharistische Aanbidding en er wordt godsdienstles gegeven aan volwassenen, jonge mensen en aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen.

Veel activiteiten
Ook de zogenaamde “Vakantiedagen met God” zijn populair; gezinnen met kinderen, volwassenen en jongeren uit de parochie ontvluchten de stad om in de natuur lichamelijk en geestelijk nieuwe kracht op te doen en hun geloofsleven te verdiepen. Ook namen gelovigen uit Kemerovo vorig jaar deel aan de bijeenkomsten voor Katholieke gezinnen die overal in Rusland werden gehouden. De jongeren uit Kemerovo voerden tijdens dit evenement een toneelstukje op ter ere van de honderdste verjaardag van de verschijningen in Fatima.

Samenwerking met Orthodoxe Kerk
Kemerovo is bovendien een voorbeeld van vruchtbare vriendschappelijke betrekkingen tussen de Russisch-Orthodoxe en Katholieke gemeenschappen. Vorig jaar nog reisden bisschop Aristarch van de Orthodoxe kerk en samen met de Katholieke pater Andrzej Legiec en enkele Orthodoxe priesters naar Polen om een langdurige samenwerking te regelen tussen het Orthodoxe seminarie in de regio Kuzbass en het Katholieke seminarie van Rzeszów.

Een immense parochie
De priesters zijn niet uitsluitend werkzaam in de stad Kemerovo zelf maar ook in de streek rondom de stad. Vijf van de tien steden die zij regelmatig aandoen te bereiken, liggen op 190 tot 290 kilometer van Kemerovo. Dat betekent dat de priesters uren moeten rijden om alle uithoeken van hun parochie te bereiken. Om hun pastorale opdracht goed te kunnen uitvoeren hebben de priesters wel een auto nodig. Wij willen hen helpen met een gift van € 12.000.

Helpt u mee? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code 427-01-29. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

 

Webwinkel aanbieding

Olijfhouten kruisje

2 cm lang

1,50

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.

Blijf op de hoogte

Ik verneem graag per e-mail hoe het Christenen in nood wereldwijd vergaat en wat ik voor hen kan doen (afmelden kan op ieder moment).

We bellen u graag over hoe u Christenen in nood kunt helpen.


Voor het privacy-beleid van Kerk in Nood klik hier.